Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

Projekt adatok:

Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)
Szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031
Támogatás összege (Ft): 4 069 844 250 Ft
A támogatás intenzitása (%): 94.469022 %
Összköltség (Ft): 4 308 125 738 Ft
Biztosítéknyújtásra köteles: Nem
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.13.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.02.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.07.02.


RECSK

1. A JELENLEGI ÁLLAPOT ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA
I. Szennyvíztisztító telep
A Recski szennyvízelvezetési agglomerációban Bodony, Mátraballa, Mátraderecske és Parád településeken keletkező szennyvizek kezelése a Recski Kistérségi szennyvíztisztító telepen történik. Recsk és Parád települések szennyvízcsatorna hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének megépítésére 1996-ban került sor, Mátraderecske község később csatlakozott. Az agglomeráció Bodony és Mátraballa települések csatlakozásával lett teljes, miután szennyvízcsatorna hálózataik 2003-2004 évben kiépültek.
A jelenlegi szennyvíztelep helye: 3245 Recsk, hrsz: 0236/19 külterület.
A szennyvíztelep jellemzői:
• telep hidraulikai kapacitása: 1350 m3/d; a beszállított települési folyékony hulladék
50 m3/d.
• névleges biológiai kapacitása: 8438 LE

A telep technológia UTB Atischolz 2AB típusú kétlépcsős biológiai tisztítás (nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással), iszapstabilizálással, gépi iszap víztelenítéssel.

A jelenlegi szennyvíztelepen fellépő főbb problémák:
Az érkező koncentrációk miatt a levegőztető térfogat nem elégséges;
a telep nem tudja kezelni a normálistól eltérő körülményeket,
az elégtelen tisztítási hatásfokból adódó határérték túllépések miatt a telep rendszeresen vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezett.
Az iszapkezelési technológia csak kis részben üzemel.

II. Szennyvízgyűjtő-hálózat
Az agglomerációban társult települések mindegyikén épült szennyvízcsatorna hálózat.
A lakóingatlanok ellátottságának mértéke Bodony és Mátraderecske településeken 100 % -os, Mátraballán 93,7 %-os (az ivóvíz hálózattal ellátottak 100%-a rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal), Parádon 80,88 % -os, Recsken 72 % -os. Ez utóbbi két településen a derogációs kötelezettség teljesítése érdekében a csatornázhatósági szabályok figyelembevételével, a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértékét növelni szükséges, ez jelen projekt tárgya.

A szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott területeken lévő, illetve a bekötéssel nem rendelkező ingatlanokon keletkező szennyvizek elhelyezése közműpótló műtárgyakban történik, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működik. A közműpótlók műszaki állapotára vonatkozó felmérés nem áll rendelkezésre. A használt vizek elhelyezése olykor szabálytalan módon történik, az ingatlan tulajdonosoknak nem volt érdekük a tartósan vízzáró tároló medencék létesítése.

A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA
A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat bővítése, valamint -tisztító telep korszerűsítése/bővítése, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által esetlegesen előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

MŰSZAKI/GAZDASÁGI/TÁRSADALMI EREDETŰ SZÜKSÉGSZERŰSÉG
I. Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség
A Recski szennyvíztisztító telep túlterhelt, a meglévő kapacitással a jelenleg hatályos üzemeltetési engedély kibocsátási határértékeit nem tudja teljesíteni, emiatt több évben volt vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezett (2013., 2014. év).
 Az iszapkezelési technológia csak kis részben üzemel. A hálózaton tervezett bővítés, és az egyébként is fennálló túlterheltség miatt elengedhetetlen a telep korszerűsítése és bővítése.
A projekt alapvető célja, hogy Recsk és térsége települései szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a fentiekben említett 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával való megoldása.
A beruházás során szükséges fejlesztések:
• A meglévő szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése, technológia korszerűsítése,
• Recsk és Parád (Parádóhuta) belterületein az eddigiekben csatornázatlan területeken (egyes ellátatlan belterületeken) a szennyvízelvezető-hálózat bővítése, és ingatlanok bekötése a szennyvízelvezető rendszerbe,
• A korábbiakban kiépített csatornahálózat egyes elemeinek rekonstrukciója, körzeti átemelők kapacitásnövelése szivattyúk cseréjével, meglévő aknák szintbe emelése, homokfogó aknák felújítása, végátemelők szaghatásának megszüntetése.
• Tisztított szennyvíz elvezető csatorna kiépítése az új befogadóhoz (Parádi-Tarna-patak).

2. AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítse, valamint szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 2.3.1 pontban leírtak szerint a Recski szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.


PÉTERVÁSÁRA

1. A JELENLEGI ÁLLAPOT ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA

Szennyvíztisztító telep
Pétervására, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz és Szentdomonkos települések keletkező szennyvizeit a pétárvásárai regionális szennyvíztisztító telepen kezelik. A keletkező szennyvizeket gravitációs és nyomott rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztító telep Pétervására város külterületén létesült a lakott területtől 1,1 km-re DK-re a Kisfüzes községig kiépült alsóbbrendű közút K-i oldalán, a 075/6 hrsz-ú ingatlanon.

A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, a szennyvíztisztító telep hosszú távú, bírságmentes üzemének a biztosítása, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

2. AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítse, bővítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges kapacitástöbbletek kiépítése, meglévő telepi egységeken történő korszerűsítési beavatkozások elvégzése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 5.3.1 pontban leírtak szerint a Pétervásárai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.


CSÖMÖR

A JELENLEGI ÁLLAPOT ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA

Szennyvíztisztító telep
A szennyvíztisztító telep a 0151/14 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, Csömör Nagyközség szennyvizeit tisztítja. A vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 8333 LE és 1000 m3/d hidraulikai terhelés.
A szennyvíztisztító telep az 1990-es években épült, berendezései egyterű, SBR technológiával kialakítottak.
2003-ban a beérkező szennyvíz (a növekvő mennyiségi és minőségi paraméterek mellett) már nem volt a meglevő (gépészeti) berendezésekkel az előírt határértékekre tisztítható, ezért az Önkormányzat 2004-ben a szennyvíztisztító telepet egy komplett mechanikai előtisztító egységgel (gépi finomrács és tangenciális homokfogó) bővítette, amely javította a BIOGEST műtárgyak üzemeltethetőségét.
Az Önkormányzat további fejlesztéseket is végzett, megnövelte a berendezések oxigénbeviteli kapacitását új légbeviteli ejektorok beépítésével, a meglevő levegőztető rotorok meghagyása mellett.
Az Üzemeltető által megtörtént a tisztítási ciklusok irányítástechnikai automatizálása és optimalizálása. Kiépítették a vegyszeradagolást. Kiépítésre került egy, az üzemeltetést megjelenítő grafikus szoftver is.
Az oxigénbevitelt részben biztosító rotorok meghibásodtak, javításuk az elhasználódás miatt nem lehetséges. A telep nem tudja biztosítani a megfelelő nitrogén eltávolítást, amelynek oka a beépített berendezések elégtelen oxigénbevitele, illetve az SBR ciklikus üzemidőkből adódó esetenként elégtelen tartózkodási idő. Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelentkezett a tisztítási hatásfok romlása, amelyet az oldott oxigén hiánya idézett elő, különösen a szennyvíz hőmérsékletének emelkedésekor.
Az iszapszerkezet megváltozása az ülepedő képesség romlásához vezetett és ez az elúszó iszappelyhek jelentősen rontották a tisztított szennyvíz paramétereit. 2012-ben vízszennyezési bírság került kivetésre.
A szennyvíztisztító telephez tartozóan, de attól elkülönült mezőgazdasági földterületen, a 0147/37 hrsz-ú külterületen történik a stabilizált iszapok szántóföldi elhelyezése. Erre évente általában egy, vagy két alkalommal kerül sor.
A telepen tengelyen beszállított kommunális szennyvíz fogadás nincs.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség
A szennyvíztisztító telep jelenlegi összetételű és mennyiségű nyers szennyvize mellett a rendelkezésre álló biológiai térfogatok nem elegendőek az elfolyó szennyvizének határértékre való tisztításához, A telep nem tudja biztosítani a megfelelő nitrogén eltávolítást, amelynek oka a beépített berendezések elégtelen oxigénbevitele, illetve az SBR ciklikus üzemidőkből adódó esetenként elégtelen tartózkodási idő. 2012-ben vízszennyezési bírság került kivetésre.
Fentiekre, valamint a projekt keretében kivitelezendő csatornahálózat bővítésre tekintettel a szennyvíztisztító telep bővítése/fejlesztése műszaki szempontból elengedhetetlen.
Tekintettel arra, hogy jelenleg a településen vannak olyan ivóvízbekötéssel rendelkező, belterületi, gazdaságosan csatornázható ingatlanok, melyek szennyvízcsatorna hálózattal nem ellátottak, annak bővítése szükséges, a lakosság részére lehető legnagyobb arányban biztosítva a rákötési lehetőséget.


BUGYI

1. A JELENLEGI SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP, VALAMINT AZ EGYÉB SZENNYVÍZGYŰJTÉSI MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA

Szennyvíztisztító telep
Bugyi településen keletkező szennyvizet Bugyi szennyvíztisztító telepén kezelik. A keletkező szennyvizeket gravitációs és nyomott rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A megépített tisztító telep Bugyi Nagyközségtől DK-re, az 5202 számú közút mellett, a településtől kb. 800 m távolságban található. A tisztító telep kerítéssel körbekerített, belső úttal, járdákkal és burkolt kezelő terekkel ellátott. Energia ellátása a telep közelében elhelyezett oszloptranszformátor állomásról történik, míg vízellátása a települési vízvezetékről leágaztatott, külön e célra megépített ivóvíz vezetékről biztosított.
A jelenleg meglévő szennyvíztisztító telep az üzemelése során eltelt mintegy 20 év alatt mind tisztítás technológiai, mind építészeti és gépészeti szempontból teljesen elavult, fémszerkezetű műtárgyai a bekövetkezett rozsdásodás következtében teljesen elhasználódtak és nem felelnek meg a velük szemben fennálló biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. A technológiai egységeket magába foglaló épületrész nem hasznosítható, mivel az erősen korrodálódott tisztítóegységek tartóelemei a tetőszerkezetnek, az oldalfalakat 5cm hőszigetelés és a faborítás jelenti. A régi műtárgyakból csak a szippantott szennyvíz előkezelő, a fertőtlenítő és a végátemelő használható fel.
A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, a szennyvíztisztító telep hosszú távú, bírságmentes üzemének a biztosítása, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség
Bugyi szennyvíztisztító telep már az üzembe helyezés időpontjában sem tudta és a jelenlegi műszaki állapotában sem tudja biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. A tisztítási technológia nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra, ezért elengedhetetlenül fontos a szennyvíztisztító telep fejlesztése. A beérkező szennyvíz hidraulikai és biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását. A 11.1. pontban bemutatásra kerültek a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban felmerülő problémák, melynek ismétlésétől eltekintünk.
A projektjavaslat célja, a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében:
A bugyi szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapota következtében a telep fejlesztése oly módon, hogy a szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket.
A tisztított szennyvíz előírt határértékeinek betartása a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológia korszerűsítésével lehetséges. A rendelkezésre álló adottságokat figyelembe véve a szükséges beavatkozás a meglévő műtárgyak felhasználásával, azok részbeni átalakításával és új műtárgyak létesítésével valósulhat meg.

2. AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítse, bővítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges kapacitástöbbletek kiépítése, meglévő telepi egységeken történő korszerűsítési beavatkozások elvégzése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 11.3.1 pontban leírtak szerint a Bugyi szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben és a Belügyminisztérium 2017.12.21-i jóváhagyó levelében rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.